Proslovy

Projev k příhraniční spolupráci

28. dubna 2014 | autor: Oldřich Vlasák | zdroj: Kancelář O. Vlasáka
Konference Regionu Glacensis, Meziměstí 29. 4.:

Dámy a pánové,

programy přeshraniční spolupráce se staly neodmyslitelnou součástí podpory rozvoje hraničního území. Pro náš hradecký kraj přeshraniční spolupráce představuje možnost obnovit a investovat do obcí, které bylo dříve na okraji politického zájmu Prahy. Vzhledem k tomu, že letošním rokem začalo nové programovací období je dobré si říct, jaké změny nás čekají.

Nechci zde příliš zdržovat informacemi o nové legislativě, kterou jsme v Bruselu schválili. Nicméně každý z Vás ví, že v konečném důsledku to budou bruselská nařízení, která na řídící orgány i konečné příjemce dopadnou a je proto dobré o nich vědět.

Vedle horizontálního všeobecného nařízení se přeshraniční spolupráce explicitně dotýkají dva evropské zákony.
Za prvé je to zcela nové nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
Za druhé pak změnové nařízení o evropském seskupení pro územní spolupráci (tzv. ESÚS).

Díky této legislativě dojde k posílení přeshraniční spolupráce jako takové, bude možné snáze vytvářet přeshraniční projekty.

Naše podporované přeshraniční spolupráce se v budoucí finanční perspektivě nezmění.

V souladu se schválenými pravidly by programy měly mít tematickou koncentraci – v některých případech až 80% rozpočtu příslušného programu bude nutné rozdělit na max. 4 tematické cíle. V rámci tematických cílů pak musí každý program stanovit podrobnější investiční priority, které bude realizovat.

Prioritu budou mít tyto čtyři evropské tematické cíle
- posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací
- zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím
- posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků
- podpora přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství

Z hlediska přeshraniční spolupráce bude dále zásadní cíl podpory přizpůsobení klimatu, předcházení a řízení rizik, podpora růstu podporující zaměstnanost, investice do vzdělávání a v neposlední řadě posilování institucionální kapacity veřejné správy.

Další významnou změnou je, že všichni příjemci budou povinni naplňovat indikátory výstupu (včetně kvalitativních indikátorů). To je zatím bolestivé a ne příliš pochopené téma, protože ne každý rozumíme stejně pojmu výsledek a výstup. Připravme se proto na složitější evidenci a analýzy toho, čeho jsme projekty dosáhli.

Důležité je také zmínit podporu makroregionálních strategií. Přestože se nepodařilo prosadit strategii pro zakarpatskou oblast, lze do budoucna očekávat zvýšenou pozornost širšímu pojetí spolupráce než jenom na dvou stranách hranice.


To co, každého zajímá je, jak konkrétně bude vypadat uplatňování politiky přeshraniční spolupráce v našem Euroregionu. Tedy v jakém stavu je a jaké novinky přinese nový operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, jehož příprava začala už v dubnu 2012.

Implementační struktura tohoto programu bude ve svém principu zachována v nynější formě. Nejvýznamnější změnou bude posílení úlohy Společného sekretariátu v rámci kontroly přeshraniční spolupráce a dopadu v průběhu realizace projektů.

Nový Program ČR-PR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury.

Finální verze Programu by měla být předložena Evropské komisi ve třetím čtvrtletí 2014. Předběžně se předpokládá, že první sběr projektů by se tak uskutečnil nejdříve v prvním čtvrtletí 2015.


Z hlediska budoucnosti našeho Euroregionu Glacenis je zásadní, že bylo dohodnuto, že realizace Fondu mikroprojektů bude obdobná jako doposud a proběhne formou 6 zastřešujících projektů s vedoucím partnerem na české straně.

Na Fond bude určeno 20% alokace Programu (na začátku 15%, dodatečné prostředky budou uvolněny, splní-li dotyčný zastřešující projekt příslušná kritéria).

Mikroprojekty vybírané v rámci zastřešujících projektů euroregionů se budou týkat zejména spolupráce vládních a nevládních institucí a využívání přírodního a kulturního bohatství příhraničí. V některých euroregionech budou podporovány i aktivity v oblasti vzdělávání.

Závisle na tématice a úrovni partnerství budou mikroprojekty moci získat dotaci v maximální výši od 20 000 do 60 000 EUR z ERDF.

Dámy a pánové,

nechci zde příliš zdržovat výkladem pravidel.
Rád si poslechnu a budu s Vámi sdílet myšlenky, co potřebujeme v našem euroregionu ke kterému mám osobně tak blízko, protože jsem byl v historii jedním z jeho místopředsedů, udělat.

Budu také moc rád, pokud budu moci i nadále Euroregion i jeho lidi podpořit tak, jak jsem to činil doposud. Podpora konkrétních lidí, kteří náš Euroregion tvoří a zosobňují je totiž to nejdůležitější, protože bez nich by takováto setkávání nebyla možná.

Rád bych jim proto za jejich práci zde nahlas a veřejně poděkoval.
Díky za pozornost.

 

Zpět