Činnost v EP

Činnost Europoslance Oldřicha Vlasáka v institucích Evropského parlamentu (do června 2014) - profil (video zde)

Po červnových volbách v roce 2009 začalo již 7. legislativní období Evropského parlamentu. Poslanci zaujali nové pozice ve Výborech a v Meziparlamentních delegacích.

 

Oldřich Vlasák (ODS) byl od ledna 2012 zvolen místopředsedou Evropského parlamentu (do června 2014) . V rámci této funkce zodpovídal za:

 • Vztahy s místními a regionálními samosprávami a Výborem regionů
 • Vědecko-analytický poradní orgán 'Science and Technology Options Assessment' (video zde)
 • Vztahy se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP)
 • Politiku východního sousedství (sekundární odpovědnost po místopředsedovi Jackovi Protasiewicz)
 • Na úrovni pracovních skupin je navíc členem skupin pro:
 • Informační a komunikační politiku
 • Budovy, transport a zelený parlament
 • Rovnost pohlaví a diverzitu

Oldřich Vlasák byl členem frakce Evropských konzervativců a reformistů (EKR).

 • Koordinátor pro regionální politiku a evropské fondy
 • Pokladník klubu ODS v Evropském parlamentu

Pro období 2009-2014 byl členem výborů EP:

 • Člen Výboru pro regionální rozvoj
 • Náhradník ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch

 

Meziparlamentní delegace EP:

 • Člen delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění ACP-EU
 • Náhradník delegace pro vztahy s Mercosurem
 • Náhradník delegace Parlamentního shromáždění EU – Latinská Amerika

Zájmové skupiny:

 • Člen Intergroup URBAN pro rozvoj měst a zároveň člen byra této skupiny
 • Člen Intergroup pro rozvoj pivovarnictví
 • Člen Intergroup pro rozvoj vinařství

 

 

Představení Výborů

Regionální výbor EP je příslušný pro záležitosti týkající se regionální politiky a politiky soudržnosti, zejména pak:

a)    Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti a dalších nástrojů regionální politiky EU,

 b)    vyhodnocení dopadů jiných politik EU na hospodářskou a sociální soudržnost,

 c)    koordinaci strukturálních nástrojů EU,

 d)    opatření pro zámořská území EU, přeshraniční a meziregionální spolupráci,

 e)    vztahy s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány místní a regionální samosprávy.

Konference předsedů v roce 2006 rozhodla také o začlenění městské dimenze do implicitní příslušnosti Výboru.

 

Výbor pro dopravu a turistický ruch EP je příslušný pro záležitosti týkající se:

 1.    rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:

a)    společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,

b)    vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,

c)    poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,

d)    bezpečnosti dopravy,

e)    vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi;

2.    poštovních služeb;

3.    cestovního ruchu.

 

Představení Delegací:

Smíšené parlamentní shromáždění ACP -EU spojuje volené zástupce Evropského společenství - Poslance Evropského parlamentu - a volené zástupce zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (ACP).

Základem pro spolupráci tohoto uskupení je Dohoda z Cotonou, podepsaná v roce 2000 zeměmi EU a 78 zeměmi ACP.

Aktivita je zaměřena na šest oblastí, které přispívají oboustrannému rozvoji:

 • na obchodní spolupráci,

 • na podporu regionálnímu rozvoji,

 • na makroekonomickou politiku,

 • na dopravu,

 • na potravinovou soběstačnost a rozvoj venkova,

 • na posílení institucionálních kapacit v oblasti legislativy a veřejné správy.

 

Dohody z Cotonou zahrnují čtyři pilíře spolupráce, které pokrývají výše uvedené oblasti aktivit:

 • posílení politické dimenze vztahů mezi EU a zeměmi ACP,

 • zvýšený důraz na rozvojové strategie,

 • hospodářskou a obchodní spolupráci,

 • nástroje pro řízení pomoci.

 

Parlamentnímu shromáždění ACP-EU spolupředsedají Belgičan Louis Michel, člen EP a Wilkie Rasmussen, předseda vlády Cookových ostrovů.

 

EU-Lat je jedním z nejvýznamnějších fór pro vzájemný politický dialog mezi EU a Latinskou Amerikou. EuroLat, jakožto parlamentní orgán bi-regionálního strategického partnerství Evropská unie - Latinská Amerika a Karibik, předkládá návrhy a doporučení ke klíčovým tématům.

Příkladem jsou doporučení pro koordinovaný postup v boji proti hospodářské krizi, posílení energetické bezpečnosti a opatření v oblasti klimatických změn. Poslanci parlamentního shromáždění EuroLat v této souvislosti požádali vlády členských států EU a Latinské Ameriky, aby za účelem obnovení finanční stability a světového hospodářského růstu nadále uplatňovaly opatření na podporu poptávky, zejména ze strany rodin a podniků. Zvláštní pozornost by přitom měla být věnována obnovení fungování úvěrových trhů. EuroLat vyzvalo vlády zemí Evropské unie a Latinské Ameriky, aby občanům zaručily ochranu během krize, a za tímto účelem zamezily spekulacím, odmítly protekcionismus a přijaly opatření zaměřená na podporu zaměstnanosti a posílení veřejných služeb.

 

Delegace MERCOSUR se zabývá vztahy EU se čtyřmi zeměmi organizace MERCOSUR: Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí.

V průběhu každého roku se členové této delegace účastní dvou pracovních návštěv a přijímají poslance národních parlamentů zemí MERCOSUR a také členy Společného parlamentního výboru MERCOSUR.

Od května 2007 existuje „Parlament Mercosuru“, jehož cílem ve střednědobém horizontu je stát se institucí volenou ve všeobecných volbách.

Činnosti delegace také zahrnují uspořádání vzdělávacích seminářů pro členy a zaměstnance institucí, jež se věnují regionální integraci.

 

V roce 2014 Oldřich Vlasák kandidoval do EP, zvolen již nebyl.

Zpět